Офіційні матеріали


Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання" від 13.09.2016  № 818

Наказ Міністерства фінансів України
від 23.07.2015  № 664Новий закон про вищу освіту ухвалено. Що змінилося для бібліотек і бібліотекарів ВНЗ?


Бібліотека і бібліотекарі ВНЗ (коледжів) в законопроекті №1187-2 "Про вищу освіту".


Верховна Рада України нарешті проголосувала за законопроект Згуровського №1187-2 "Про вищу освіту" - в першому читанні 
Розглянемо, які пункти законопроекту стосуються бібліотеки та бібліотекарів:
Стаття 33. Структура вищого навчального закладу
3. Основними структурними підрозділами університету, академії, інституту є факультети, кафедри, бібліотека тощо.
6. Вищий навчальний заклад зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, бібліотечний фонд якої повинен відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.
7. Структурними підрозділами коледжу державної (комунальної) форми власності є відділення, циклові комісії, бібліотека тощо.
...Бібліотеку коледжу очолює завідувач, який призначається на посаду керівником коледжу за погодженням з педагогічною радою.

Стаття 37. Педагогічна рада
1. Педагогічна рада коледжу є колегіальним органом і утворюється наказом керівника коледжу строком на три роки.
...4) погоджує за поданням керівника коледжу кандидатури щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників керівника, завідувачів (начальників) відділень, головного бухгалтера та завідувача бібліотеки;
3. ... До складу педагогічної ради входять за посадами керівник коледжу, його заступники, завідувачі (начальники) відділень, завідувач бібліотеки...
Стаття 56. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення 
1. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:
керівник (ректор, президент, начальник, директор);
...науковий працівник бібліотеки;
інші посади.

2. Основними посадами педагогічних працівників  вищих навчальних закладів є:
...завідувач бібліотеки;
3. Перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників установлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників вищого навчального закладу визначається відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.
4. Посади педагогічних працівників можуть обіймати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.
5. Статутом вищого навчального закладу можуть бути встановлені відповідно до законодавства додаткові вимоги до осіб, які можуть обіймати посади педагогічних працівників.
6. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
7. Порядок проведення атестації педагогічних працівників встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки.
Стаття 58. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
…8) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу…

Стаття 63. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
…5) безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу…
Шановні працівники бібліотек коледжів, зверніть увагу  на  Статтю 56, п.  2:  посада завідувач бібліотеки тепер відноситься до посади педагогічного працівника.  Подивимось, як в звязку з цим зміняться вимоги до нас.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА
від 25 березня 2014 р. № 89 
Київ
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073“Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 79, ст. 2668) такі зміни:
слова “у розмірі” замінити словами “у граничному розмірі”;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
“Конкретний розмір надбавки встановлюється керівником установи, закладу, організації у межах фонду оплати праці.”.

Прем'єр-міністр України
А.ЯЦЕНЮК
Інд. 26
Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів
I-II рівнів акредитації


НАКАЗ
23.01.2014 № 60

Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
31 січня 2014 р. 
за № 200/24977


Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

Відповідно до підпункту 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, статті 64 Закону України «Про вищу освіту» та з метою упорядкування штатів і штатних нормативів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитаціїНАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (далі - заклад) привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалась на 01 вересня 2014 року, крім створення нових вищих навчальних закладів або випадків збільшення чисельності працівників цих закладів за рішеннями Кабінету Міністрів України.

Надати право керівникам закладів вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам закладів у разі виробничої необхідності в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці та кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу у конкретному закладі. Заміна посад працівників може здійснюватись у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

У разі виробничої необхідності або на період здійснення закладом певної обмеженої у часі діяльності (зокрема організації підготовки та проходження ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10 відсотків від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2014 року.Міністр                                                                        Д.В. Табачник


ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра соціальної                                    В.М. Коломієць
політики України - керівник апарату

Заступник Міністра фінансів України                       В.О. Коцюба


Голова Центрального комітету
Профспілки працівників освіти і науки України       Г.Ф. Труханов


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
освіти і науки України 
23.01.2014  № 60

Зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 
31 січня 2014 р. 
за № 200/24977
1. Ці Типові штатні нормативи встановлюють норми введення посад у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.

Структура вищого навчального закладу формується керівником навчального закладу залежно від потреб навчально-виховного процесу та з метою раціонального й ефективного використання коштів та робочого часу працівників.

Ці Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) і поширюються на:

вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної форми власності всіх типів незалежно від підпорядкування, крім вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, а також спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю;

технікуми, коледжі, училища, які є відокремленими структурними підрозділами вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, що мають окремо визначений в установленому порядку ліцензований обсяг та безпосередньо здійснюють навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та/або бакалавра.

Штатні розписи Харківського обліково-економічного технікуму-інтернату ім. Ф.Г. Ананченка та Кам’янець-Подільського планово-економічного технікуму-інтернату розробляються і затверджуються в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці в індивідуальному порядку.

Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості викладачів навчальних закладів. Кількість ставок викладачів визначається залежно від контингенту осіб, які навчаються за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, та кількості годин за навчальними планами на їх підготовку за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

2. Штатний розпис навчального закладу на відповідний період розробляється в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці з дотриманням найменувань посад та вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами.

3. У цих Типових штатних нормативах контингент осіб, що навчаються, у тому числі розрахунковий (приведений), визначається станом на 01 січня відповідного календарного року за встановленими цим наказом умовами введення як загальна кількість студентів (слухачів), курсантів, які навчаються за кошти державного (місцевого) бюджету(ів) і кошти фізичних (юридичних) осіб, кількість учнів, які навчаються робітничим професіям у навчальному закладі.

При цьому розрахунковий (приведений) контингент визначається з урахуванням кількості осіб, які навчаються за денною та екстернатною формами навчання з коефіцієнтом 1, вечірньою формою навчання - з коефіцієнтом 0,25, заочною (дистанційною) формою навчання - з коефіцієнтом 0,1.

Посади працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, кількість яких залежить від контингенту осіб, які навчаються (у тому числі розрахункового (приведеного)), вводяться за рахунок коштів загального і спеціального фондів пропорційно кількості осіб, які навчаються за кошти державного (місцевих) бюджету(ів) і за кошти фізичних (юридичних) осіб відповідно.
№ з/п
Найменування посади
Максимальна нормативна чисельність
Умови введення

2
3
4
1
Керівник (директор, начальник)
1
На навчальний заклад
2
Заступник керівника*
(крім заступника керівника з адміністративно-господарської роботи)
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом до 300 осіб включно
2
За розрахунковим (приведеним) контингентом 301 - 800 осіб включно
3
За розрахунковим (приведеним) контингентом понад 800 осіб
* Напрям діяльності заступника керівника визначає керівник навчального закладу.
3
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
1
На навчальний заклад
4
Завідувач філії
1
На кожний територіально-відокремлений структурний підрозділ (філію)
5
Помічник директора
1
За наявності контингенту іноземних студентів, курсантів, учнів
6
Секретар-друкарка

За розрахунковим (приведеним) контингентом осіб, що навчаються:
1
до 400 осіб включно
2
401 і більше осіб
7
Завідувач навчально-виробничої практики
0,5
За розрахунковим (приведеним) контингентом від 300 до 500 осіб включно, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом 501 і більше осіб, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра
8
Керівник фізичного виховання
0,5
За наявності контингенту осіб, які навчаються за денною формою, до 300 осіб включно
1
За наявності контингенту осіб, які навчаються за денною формою, понад 300 осіб
9
Юрисконсульт
1
На навчальний заклад
0,5
Додатково за наявності контингенту осіб, що навчаються, понад 1000 осіб
10
Начальник штабу цивільної оборони
1
На навчальний заклад
11
Культорганізатор
0,5
За наявності контингенту осіб, які навчаються за денною формою навчання, до 300 осіб включно
1
За наявності контингенту осіб, які навчаються за денною формою навчання, понад 300 осіб
12
Практичний психолог
Вводяться відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03 травня 1999 року № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1999 року за № 922/4215 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2009 року № 616)
13
Соціальний педагог
14
Керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи *
Вводиться з розрахунку 0,5 посади на кожні 150 осіб, які навчаються за денною формою навчання
* За рахунок коштів загального фонду кошторису закладу вводиться не більше однієї посади на навчальний заклад.
15
Перекладач-дактилолог
1
На кожну навчальну групу студентів, які мають вади слуху
16
Лікар
1
При контингенті понад 800 осіб, що навчаються, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров’я
17
Сестра медична або фельдшер
1
На заклад незалежно від контингенту, якщо медичне обслуговування навчального закладу не здійснюється закладами охорони здоров’я
1
На територіально відокремлений структурний підрозділ (філію), якщо медичне обслуговування філії не здійснюється закладами охорони здоров’я
Відділення
18
Завідувач відділення
1
За наявності контингенту студентів (курсантів, слухачів) не менше ніж 150 осіб денної, екстернатної форми навчання, які навчаються в навчальних групах за однією або кількома спеціальностями.
Допускається врахування груп з контингентом студентів (слухачів) заочної, дистанційної, вечірньої форм навчання за відповідною або спорідненою спеціальністю (спеціальностями) за умови недостатнього контингенту осіб, які навчаються за заочною, дистанційною, вечірньою формами навчання, для створення окремого відділення
1
За наявності контингенту студентів (слухачів) не менше ніж 200 фізичних осіб, які навчаються за заочною, дистанційною, вечірньою формами навчання у навчальних групах за однією або кількома спеціальностями
19
Методист відділення
0,5
На відділення
20
Секретар-друкарка
1
На відділення
Навчально-методичний підрозділ
21
Завідувач навчально-методичного кабінету
1
На навчальний заклад
22
Завідувач навчально-методичної лабораторії
1
На навчальний заклад
23
Методист
1
На підрозділ
0,5
Додатково за наявності контингенту осіб, що навчаються, понад 800 осіб
24
Секретар-друкарка
1
На підрозділ
25
Секретар навчальної частини
1
На навчальний заклад
26
Інженер-програміст або адміністратор бази даних (обслуговування Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО))
1
За наявності контингенту осіб, які навчаються, до 1000 осіб
0,5
Додатково за наявності контингенту осіб, що навчаються, понад 1000 осіб
Навчально-виробнича майстерня
27
Завідувач навчально-виробничої майстерні
1
На кожну обладнану навчально-виробничу майстерню з відповідним устаткуванням, де здійснюються практичні заняття та проведення різних видів практик, згідно з навчальними планами
В мистецьких навчальних закладах декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та дизайну вводиться одна посада завідувача навчально-виробничої майстерні на спеціалізацію (художня обробка дерева, художнє ковальство; ювелірна справа; художня кераміка; образотворче мистецтво, креслення та художня праця, художня вишивка, моделювання та конструювання одягу; художнє ткацтво), але не більше 7 посад на навчальний заклад
28
Майстер виробничого навчання (крім майстрів виробничого навчання водінню транспортних засобів)
З розрахунку 1 ставка на 1080 годин/рік практичного навчання студентів, курсантів відповідно до навчальних планів за спеціальностями та напрямами підготовки.
За умови підготовки у навчальному закладі учнів за професією «кваліфікований робітник» посада майстра виробничого навчання вводиться на навчальну групу з контингентом до 23 учнів; дві посади - на навчальну групу з контингентом 24 і більше учнів
29
Майстер виробничого навчання водінню транспортних засобів
З розрахунку 1 ставка на 1500 годин/рік практичного навчання студентів, курсантів відповідно до навчальних планів
30
Інженер (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальну майстерню із складним технічним/технологічним обладнанням, але не більше 2 посад на навчальний заклад
Навчальна лабораторія
31
Завідувач навчальної лабораторії
1
На навчальну лабораторію із складним технічним/технологічним обладнанням
32
Лаборант (старший лаборант)
1
На навчальну лабораторію.
У лабораторіях, де встановлено обладнання, обслуговування якого потребує попередньої професійної підготовки, замість посади лаборанта вводиться посада старшого лаборанта
33
Інженер (інженер-електронік) (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальну лабораторію за наявності складного обладнання, комп’ютерів, аудіо- та відеотехніки, яка використовується у навчально-виховному процесі, але не більше 2 посад на навчальний заклад
Підрозділ сприяння працевлаштуванню
34
Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу
1
На навчальний заклад
35
Фахівець з профорієнтації випускників навчального закладу (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
На кожні 500 студентів, курсантів, які навчаються за денною формою навчання, але не більше 2 посад на навчальний заклад
Підрозділ з охорони праці
36
Керівник підрозділу з охорони праці
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом від 800 осіб
37
Інженер з охорони праці (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальний заклад
38
Інструктор з протипожежної профілактики
1
На навчальний заклад
Навчально-консультаційний пункт
39
Завідувач навчально-консультаційного пункту
1
Посада вводиться за наявності не менше 150 осіб заочної (дистанційної) форми навчання, які компактно проживають за межами населеного пункту, де розташований навчальний заклад
40
Секретар-друкарка
1
За умови створення навчально-консультаційного пункту.
Посада вводиться за наявності не менше 150 осіб заочної (дистанційної) форми навчання, які компактно проживають за межами населеного пункту, де розташований навчальний заклад
Бібліотека
41
Завідувач бібліотеки
1
На навчальний заклад
42
Бібліотекар (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом до 300 осіб включно
2
За розрахунковим (приведеним) контингентом від 301 до 800 осіб включно
3
За розрахунковим (приведеним) контингентом від 801 до 1000 осіб включно
4
За розрахунковим (приведеним) контингентом понад 1000 осіб
1
Додатково на кожний територіально-відокремлений підрозділ з окремим бібліотечним фондом
43
Бібліограф
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом понад 1000 осіб
44
Адміністратор бази даних
1
На підрозділ
45
Інженер комп’ютерних систем
1
На підрозділ
Режимно-секретний та військово-мобілізаційний підрозділи
46
Фахівець з режиму секретності (І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальний заклад
47
Інженер з мобілізаційної роботи (провідний І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальний заклад
Підрозділ по роботі з кадрами
48
Помічник директора з кадрової роботи
1
За наявності загального контингенту осіб, які навчаються, та співробітників понад 800 осіб
49
Старший інспектор з кадрів
1
На навчальний заклад
50
Інспектор з кадрів (з обліку студентів)
1
За наявності загального контингенту осіб, які навчаються, від 300 до 1000 осіб включно
0,5
Додатково за наявності контингенту осіб, що навчаються, понад 1000 осіб
51
Секретар друкарка
1
На підрозділ
Бухгалтерська служба
52
Головний бухгалтер
1
На навчальний заклад.
Бухгалтерська служба утворюється відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59
53
Заступник головного бухгалтера
1
За розрахунковим (приведеним) контингентом осіб, які навчаються, понад 400 осіб
1
На територіально-відокремлений підрозділ (філію)
54
Бухгалтер (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
3
За розрахунковим (приведеним) контингентом осіб, які навчаються, до 400 осіб включно
4
За розрахунковим (приведеним) контингентом осіб, які навчаються, 401-800 осіб включно
5
За розрахунковим (приведеним) контингентом осіб, які навчаються, понад 800 осіб
55
Старший касир (касир)
1
На навчальний заклад
56
Економіст (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
За наявності чисельності працівників та розрахункового (приведеного) контингенту осіб, які навчаються, понад 400 осіб
57
Інженер-електронік (обслуговування комп’ютерної техніки) (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
0,5
На службу
Канцелярія та архів
58
Завідувач канцелярії
1
На навчальний заклад
59
Секретар-друкарка
0,5
За наявності контингенту осіб, які навчаються, до 800 осіб включно
1
За наявності контингенту осіб, які навчаються, 801 і більше осіб
60
Діловод
1
На навчальний заклад
61
Кур’єр
1
На навчальний заклад
62
Архіваріус
1
На навчальний заклад
Господарський підрозділ
63
Завідувач господарства
1
На кожний навчальний корпус
1
На кожний територіально-відокремлений структурний підрозділ (філію)
64
Диспетчер
1
На навчальний заклад
65
Інженер з ремонту (провідний, І, ІІ категорій, без категорії)
1
На навчальний заклад
1
Додатково за наявності не менше двох окремо розташованих будівель навчальних корпусів або споруд
66
Технік електрозв’язку
Посада працівника по обслуговуванню автоматичної телефонної станції встановлюється з розрахунку 0,35 людино-години на місяць на один монтований номер станції.
Для обслуговування АТС (цифрова) вводиться 2 посади техніка електрозв’язку
67
Завідувач складу
Посада вводиться замість посади комірника за наявності цінностей на суму не менше 100 тис. гривень.
При територіальній відокремленості на кожний склад за цими самими нормативами може вводитись посада завідувача складом
68
Комірник
Вводиться за наявності обсягу цінностей для зберігання на суму до 100 тис. гривень. При цьому посада завідувача складу не вводиться.
При територіальній відокремленості на кожну комору за цими самими нормативами може вводитись посада комірника
69
Агент з постачання
1
На навчальний заклад
70
Гардеробник

0,5
Вводиться в осінньо-зимовий період:
при кількості 350 (включно) місць, що обслуговуються у гардеробі;
1
при кількості понад 350 місць, що обслуговуються у гардеробі;
0,5
додатково у навчальних закладах, які працюють в дві зміни
71
Прибиральник службових приміщень*
1
Вводиться з розрахунку: одна посада на 550 кв. метрів площі, що прибирається
0,12
Додатково на кожні 550 кв. метрів площі, що прибирається, у навчальних закладах, які працюють в дві зміни
* Норми часу та роботи, що виконуються прибиральниками службових приміщень, визначаються відповідно до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105
72
Садівник
0,5
Вводиться за наявності облаштованої земельної ділянки (сад, територія з елементами ландшафтного дизайну, трав’яний газон тощо) площею до 1 га
1
Вводиться за наявності облаштованої земельної ділянки (сад, територія з елементами ландшафтного дизайну, трав’яний газон тощо) площею понад 1 га
73
Швейцар (вахтер)
1
Вводиться з розрахунку 1 посада у зміну на навчальний корпус або на відокремлену навчально-виробничу майстерню (лабораторію), що знаходиться в окремій будівлі
74
Водій автотранспортних засобів
1
Встановлюється з розрахунку одна посада водія на працюючий автотранспортний засіб. У разі необхідності за рахунок загального фонду можуть утримуватись ставки водіїв автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі
75
Механік
0,5
Вводиться за наявності до 5 включно працюючих автотранспортних засобів
1
Вводиться за наявності більше 5 працюючих автотранспортних засобів
Джерело публікації


1 комментарий:

  1. Сейчас активно на блогах обсуждается это постановление Кабмина, а именно № 89 от 25.03.2014. 17 апреля Профсоюз работников образования и науки обратился в суд с административным иском об отмене постановлений Кабмина № 88 и 89. То есть будем надеяться, что этот вопрос о надбавке библиотекарям в 50% решится положительно, и сохранится именно эта надбавка.

    ОтветитьУдалить

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...